ตารางการเรียน

ตารางการเรียน การสอนประโยค ป.ธ.๔-๙
โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลาง คณะสงฆ์ ภาค ๗ วัดสวนดอก
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

        ชั้น
วัน        

ประโยค ป.ธ. ๔

ประโยค ป.ธ. ๕

ประโยค ป.ธ. ๖

ประโยค ป.ธ. ๗

ประโยค ป.ธ. ๘

ประโยค ป.ธ. ๙

จันทร์

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แปลมคธเป็นไทย

แปลมคธเป็นไทย

แต่งฉันท์ภาษามคธ

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

พระมหาสกล   วิโรจนกิตฺติ

นายไพรสณฑ์  โข่ต๊ะ

พระมหาประจักษ์  ภูริวฑฺฒโน

นายเดชะ  ผลชูศรี

พระราชรัชมุนี

พระราชรัชมุนี

อังคาร

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แปลมคธเป็นไทย

แปลมคธเป็นไทย

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แต่งไทยเป็นมคธ

พระมหาสกล   วิโรจนกิตฺติ

นายไพรสณฑ์  โข่ต๊ะ

พระมหาประจักษ์  ภูริวฑฺฒโน

นายเดชะ  ผลชูศรี

พระมหาศราวุฒิ  สนฺโตภาโส

พระราชรัชมุนี

พุธ

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แปลมคธเป็นไทย

แปลมคธเป็นไทย

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แปลมคธเป็นไทย

พระมหาสกล   วิโรจนกิตฺติ

นายไพรสณฑ์  โข่ต๊ะ

พระมหาประจักษ์  ภูริวฑฺฒโน

นายเดชะ  ผลชูศรี

พระมหาศราวุฒิ  สนฺโตภาโส

พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี

พฤหัสบดี

แปลมคธเป็นไทย

แปลมคธเป็นไทย

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แปลมคธเป็นไทย

แปลมคธเป็นไทย

พระมหาดวงรัตน์  ตรตโน

พระมหาทนงศักดิ์   ธีรสกฺโก

พระมหาวรพงษ์  วรวํโส

นายกฤติ  กิตติธารยังกูร

พระมหาวิฑูรย์  ภูริเมธี

พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี

ศุกร์

แปลมคธเป็นไทย

แปลมคธเป็นไทย

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แปลมคธเป็นไทย

แต่งไทยเป็นมคธ

พระมหาดวงรัตน์  ตรตโน

พระมหาทนงศักดิ์   ธีรสกฺโก

พระมหาวรพงษ์  วรวํโส

นายกฤติ  กิตติธารยังกูร

พระมหาวิฑูรย์  ภูริเมธี

พระราชรัชมุนี

เสาร์

แปลมคธเป็นไทย

แปลมคธเป็นไทย

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

แต่งฉันท์ภาษามคธ

แปลไทยเป็นมคธ (กลับ)

พระมหาดวงรัตน์  ตรตโน

พระมหาทนงศักดิ์   ธีรสกฺโก

พระมหาวรพงษ์  วรวํโส

นายกฤติ  กิตติธารยังกูร

พระราชรัชมุนี

พระราชรัชมุนี

ปฐมนิเทศวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗   เวลาเรียน ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

หมายเหตุ หยุดเรียนวันพระ ๑๕ ค่ำ(๘ค่ำ ในพรรษา) และวันอาทิตย์
อาจารย์พิเศษ ๑. พระธรรมกิตติวงศ์

© Copyright 2015, โรงเรียนบาลีส่วนกลางคณะสงฆ์ ภาค 7 | Powered by CMNiceSolutions.