รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลาง คณะสงฆ์ภาค ๗
วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา(นามสกุล) ชั้น วัด จังหวัด

พระมหาบุญชัย

ปภสฺสรเมธี

ป.ธ. ๙

สวนดอก

เชียงใหม่

พระมหาวรวัฒน์

วรวฑฺฒโน

ป.ธ. ๙

สวนดอก

เชียงใหม่

พระมหาสุมิตร

ธมฺมชีวี

ป.ธ. ๙

สวนดอก

เชียงใหม่

สามเณรคำแก้ว

ลุงยอด

ป.ธ. ๙

สวนดอก

เชียงใหม่

สามเณรเอกชัย

คำติ๊บ

ป.ธ. ๙

สวนดอก

เชียงใหม่

พระมหาสิทธิชัย

เตชวณฺโณ

ป.ธ. ๙

ชัยมงคล

เชียงใหม่

พระมหาคัมภีร์

ภูริวฑฺฒโน

ป.ธ. ๙

พระธาตุศรีจอมทอง

เชียงใหม่

พระมหาเบิร์ด

สุหชฺโช

ป.ธ. ๘

สวนดอก

เชียงใหม่

สามเณรใส่

อินเผือ

ป.ธ. ๘

สวนดอก

เชียงใหม่

๑๐

พระมหาเสกสรรค์

อาภากโร

ป.ธ. ๘

พระสิงห์

เชียงใหม่

๑๑

พระมหาพนมกรณ์

ตเมธี

ป.ธ. ๘

พระสิงห์

เชียงใหม่

๑๒

พระมหาอภิวัฒน์

จารุวณฺโณ

ป.ธ. ๘

ดอยสัพพัญญู

เชียงใหม่

๑๓

สามเณรจักรพงศ์

คำยอดใจ

ป.ธ. ๘

ศรีมูลเรือง

เชียงใหม่

๑๔

พระมหาเดชรชต

สิริาณเมธี

ป.ธ. ๘

เชียงโฉม

เชียงใหม่

๑๕

พระมหาศตวรรษ

คมฺภีรธมฺโม

ป.ธ. ๘

แสนเมืองมาหลวง

เชียงใหม่

๑๖

พระมหาชาญชัย

ธมฺมเมธี

ป.ธ. ๘

คันธาวาส

เชียงใหม่

๑๗

พระมหาภูวดล

ปญฺาวโร

ป.ธ. ๘

ปัญญาวุธาราม

เชียงใหม่

๑๘

พระมหาสมพร

ขนฺติธโร

ป.ธ. ๘

พระธาตุศรีจอมทอง

เชียงใหม่

๑๙

แม่ชีวิมลรัตน์

ชูบุญทรัพย์

ป.ธ. ๘

พระธาตุศรีจอมทอง

เชียงใหม่

๒๐

แม่ชีผ่องพรรณ

ล่องทอง

ป.ธ. ๘

พระธาตุศรีจอมทอง

เชียงใหม่

๒๑

พระมหาสมพงษ์

านวุฑฺโฒ

ป.ธ. ๗

สวนดอก

เชียงใหม่

๒๒

พระมหาเพทาย

ธมฺมโสภโณ

ป.ธ. ๗

สวนดอก

เชียงใหม่

๒๓

สามเณรจายยี่

นายสาม

ป.ธ. ๗

สวนดอก

เชียงใหม่

๒๔

พระมหาฉันท์

ฉนฺทกโร

ป.ธ. ๗

พระธาตุดอยสุเทพ

เชียงใหม่

๒๕

สามเณรไตรภพ

สุทธาชัย

ป.ธ. ๗

บุพพาราม

เชียงใหม่

๒๖

พระมหาวัน

วณฺณสามิ

ป.ธ. ๗

ท่ากระดาษ

เชียงใหม่

๒๗

พระมหาวิชัย

วชิรญาโณ

ป.ธ. ๗

ต้นเปา

เชียงใหม่

๒๘

พระมหาอมร

มหาลาโภ

ป.ธ. ๗

ร่ำเปิง(ตโปทาราม)

เชียงใหม่

๒๙

พระครูมหาเจติยาภิบาล

 

ป.ธ. ๗

เจดีย์หลวง

เชียงใหม่

๓๐

พระมหาอนุภัทร

านธมฺโม

ป.ธ. ๗

พระธาตุศรีจอมทอง

เชียงใหม่

๓๑

สามเณรสุรชัย

ดีจู

ป.ธ. ๗

พระธาตุศรีจอมทอง

เชียงใหม่

๓๒

แม่ชีธิดา

คงจรรักษ์

ป.ธ. ๗

พระธาตุศรีจอมทอง

เชียงใหม่

๓๓

พระมหาวรรณ

ธมฺมปาโล

ป.ธ. ๖

สวนดอก

เชียงใหม่

๓๔

พระมหาธณัชพงศ์

สุพฺรหฺมปญฺโ

ป.ธ. ๖

สวนดอก

เชียงใหม่

๓๕

พระมหาปี

จารุวํโส

ป.ธ. ๖

สวนดอก

เชียงใหม่

๓๖

พระมหาขวัญชัย

ปญฺาวฑฺฒโน

ป.ธ. ๖

สวนดอก

เชียงใหม่

๓๗

สามเณรกุลธร

เพชรสมัย

ป.ธ. ๖

สวนดอก

เชียงใหม่

๓๘

สามเณรอนุชา

เจือจันทร์

ป.ธ. ๖

สวนดอก

เชียงใหม่

๓๙

สามเณรสุรชัย

คำติ๊บ

ป.ธ. ๖

สวนดอก

เชียงใหม่

๔๐

สามเณรนวล

นายสุข

ป.ธ. ๖

สวนดอก

เชียงใหม่

๔๑

สามเณรอธิชา

ปาเมืองมูล

ป.ธ. ๖

สวนดอก

เชียงใหม่

๔๒

สามเณรสุนทร

วนาผดุง

ป.ธ. ๖

พระธาตุดอยสุเทพ

เชียงใหม่

๔๓

พระมหานพดล

วชิรปญฺโ

ป.ธ. ๖

พันอ้น

เชียงใหม่

๔๔

พระมหาคมสัน

ตาโณ

ป.ธ. ๖

พระธาตุศรีจอมทอง

เชียงใหม่

๔๕

พระมหามงคล

อินทร์ดี

ป.ธ. ๖

พระธาตุศรีจอมทอง

เชียงใหม่

๔๖

สามเณรสุพศิน

สันกระโทก

ป.ธ. ๖

พระธาตุศรีจอมทอง

เชียงใหม่

๔๗

แม่ชีวาสนา

ทองสันต์

ป.ธ. ๖

พระธาตุศรีจอมทอง

เชียงใหม่

๔๘

พระครูปลัดกฤษดา

สุทธิญาโณ

ป.ธ. ๕

สวนดอก

เชียงใหม่

๔๙

สามเณรวีรพันธ์

น้อยสาม

ป.ธ. ๕

สวนดอก

เชียงใหม่

๕๐

พระมหาวัชรินทร์

ฐิตวฑฺฒโน

ป.ธ. ๕

อุโบสถ

เชียงใหม่

๕๑

พระมหาอมรเทพ

อมรเทโว

ป.ธ. ๕

สันติธรรม

เชียงใหม่

๕๒

พระมหานพพร

ฐิตวฑฺฒโน

ป.ธ. ๕

สันติธรรม

เชียงใหม่

๕๓

สามเณรพศวัต

รุ่งเรือง

ป.ธ. ๔

สวนดอก

เชียงใหม่

๕๔

สามเณรสุทธิพงศ์

วงศ์พรมมา

ป.ธ. ๔

สวนดอก

เชียงใหม่

๕๕

สามเณรเอกชัย

พรนิคม

ป.ธ. ๔

สวนดอก

เชียงใหม่

๕๖

สามเณรอุตตมะ

เซียมราย

ป.ธ. ๔

สวนดอก

เชียงใหม่

๕๗

สามเณรณัฐพล

เลาหาง

ป.ธ. ๔

พระธาตุดอยสุเทพ

เชียงใหม่

๕๘

พระมหาศุภวิชญ์

ปภสฺสโร

ป.ธ. ๔

ดอกเอื้อง

เชียงใหม่

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ลิงก์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

© Copyright 2015, โรงเรียนบาลีส่วนกลางคณะสงฆ์ ภาค 7 | Powered by CMNiceSolutions.