อาจารย์สอนประจำชั้น

 
ชั้นประโยค ป.ธ.๙
พระราชรัชมุนี พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี นายไพรสณฑ์ โข่ต๊ะ
ป.ธ.๙ วัดสวนดอก ป.ธ.๙ วัดพันอ้น ป.ธ.๙ วัดสวนดอก
อาจารย์ประจำวิชา แต่งไทยเป็นมคธ อาจารย์ประจำวิชา แปลมคธเป็นไทย อาจารย์ประจำวิชา แปลไทยเป็นมคธ

ชั้นประโยค ป.ธ.๘
พระราชรัชมุนี พระมหาศราวุฒิ สนฺโตภาโส พระมหาวิฑูรย์ ภูริเมธี
ป.ธ.๙ วัดสวนดอก ป.ธ.๙ วัดสวนดอก ป.ธ.๙ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
อาจารย์ประจำวิชา แต่งฉันท์ภาษามคธ อาจารย์ประจำวิชา แปลไทยเป็นมคธ อาจารย์ประจำวิชา แปลมคธเป็นไทย

ชั้นประโยค ป.ธ.๗
นายกฤติ กิตติธารยังกูร นายเดชะ ผลชูศรี
ป.ธ.๙ วัดสวนดอก ป.ธ.๙ วัดสวนดอก
อาจารย์ประจำวิชา แปลไทยเป็นมคธ อาจารย์ประจำวิชา แปลมคธเป็นไทย


ชั้นประโยค ป.ธ.๖
พระมหาวรพงษ์ วรวํโส พระมหาประจักษ์ ภูริวฑฺฒโน
ป.ธ.๙ วัดป่าดาราภิรมย์ ป.ธ.๙ วัดดอยสัพพัญญู
อาจารย์ประจำวิชา แปลไทยเป็นมคธ อาจารย์ประจำวิชา แปลมคธเป็นไทย

ชั้นประโยค ป.ธ.๕
พระมหาทนงศักดิ์ ธีรสกฺโก นายไพรสณฑ์ โข่ต๊ะ
ป.ธ.๙ วัดสวนดอก ป.ธ.๙ วัดสวนดอก
อาจารย์ประจำวิชา แปลมคธเป็นไทย อาจารย์ประจำวิชา แปลไทยเป็นมคธ

ชั้นประโยค  ป.ธ.๔
พระมหาสกล วิโรจนกิตฺติ พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน
ป.ธ.๙ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ฯ ป.ธ.๙ วัดบุพพาราม
อาจารย์ประจำวิชา แปลไทยเป็นมคธ อาจารย์ประจำวิชา แปลมคธเป็นไทย

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ลิงก์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

© Copyright 2015, โรงเรียนบาลีส่วนกลางคณะสงฆ์ ภาค 7 | Powered by CMNiceSolutions.