ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลาง คณะสงฆ์ภาค ๗

การศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๗ นั้น ได้เริ่มถดถอยลงเรื่อย ๆ กล่าวคือ มีนักเรียนให้ความสนใจน้อยลงและสอบผ่านจำนวนน้อยลงปีหนึ่ง ๆ ประมาณ ๔๐-๕๐ รูป ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระวิสุทธิววงศาจารย์ (สมัยนั้นดำรงตำแหน่งเป็น พระธรรมธีรราชมหามุนี)ซึ่งเป็นเจ้าคณะภาค ๗ ในขณะนั้น ได้มีความดำริ ให้สำนักเรียนบาลีแต่ละสำนักใน ๓ จังหวัด รวมตัวกัน จัดให้มีการอบรมบาลีก่อนสอบขึ้น ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา การสอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ภาค ๗ ก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับแต่ก็หนักใจคณะครูที่ให้การอบรมบาลีก่อนสอบ เพราะบางสำนักก็ไม่มีครูสอน หรือสอนไม่เต็มที่ อันเนื่องจากนักเรียนยังติดขัดในการเรียนสายสามัญอยู่ ดังนั้น จึงเกิดมีโครงการ การศึกษาบาลีภาษาบาลี เพื่อธำรงพุทธศาสน์คณะสงฆ์ ภาค ๗ ขึ้น โดยพระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาคได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดหนึ่ง เพื่อดูแลการศึกษาภาษาบาลี คณะทำงานชุดนี้ได้ทำงานอย่างเต็มใจ และตั้งใจ พอทำงานได้ไประยะหนึ่งก็พบปัญหาอุปสรรคว่า มีแต่นักเรียนชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕ เท่านั้นสอบได้ ประโยคสูงกล่าวคือ ชั้นประโยค ป.ธ.๖ ถึง ประโยค ป.ธ.๙ มีจำนวนน้อย สาเหตุก็เนื่องมาจากไม่มีที่เรียน อีกทั้งประโยคสูงนั้น ต้องเป็นครูสอนในสำนักเรียนนั้นด้วย ครั้นจะเข้าไปศึกษาในโรงเรียนส่วนกลางคณะสงฆ์ที่กรุงเทพฯ ก็จะต้องทิ้งสำนักเรียน

ดังนั้นคณะทำงาน จึงได้ปรึกษากันว่า น่าจะเปิดโรงเรียนส่วนกลางคณะสงฆ์ ภาค ๗ ขึ้น จึงได้เสนอพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาค พระเดชพระคุณก็อนุญาต และอนุมัติเปิดได้ โรงเรียนส่วนกลางคณะสงฆ์ภาค ๗ จึงเกิดขึ้น และได้เปิดการเรียนการสอนขึ้นที่วัดบุพพาราม ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นให้ใช้สถานที่วัดเปิดโรงเรียน โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีสิทธิเมธี (ปัจจุบัน เป็นพระราชรัชมุนี) เป็นผู้จัดการ โดยมีพระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน ป.ธ.๙ วัดบุพพาราม เป็นอาจารย์ใหญ่ ดูแลการศึกษา มีนักเรียนเดินไปเรียนประมาณ ๕-๖ รูป เนื่องจากการเดินทางไปเรียนไม่สะดวก ดังนั้นคณะทำงานจึงขออนุญาตพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัดย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ที่วัดสวนดอก และได้เปิดการเรียนการสอน ณ สถานที่นั้นจนมาถึงทุกวันนี้

อนึ่ง ทุก ๆ ปีก่อนสอบประโยคสูง นักเรียนต้องเข้าไปอบรม ติวเข้ม ที่สำนักเรียนใหญ่ในกรุงเทพ บางรูปไม่สะดวกเดินทางไปอบรมได้ คณะทำงานงานจึงปรึกษากันว่า คณะครูบุคลากรของเราก็มีพร้อมแล้ว น่าจะเปิดอบรมกันเอง จึงได้พร้อมใจกันจัดการอบรมบาลีประโยคสูงขึ้นที่ดอยสัพพัญญูเป็นปีแรก โดยใช้ระยะเวลา ๔๕ วัน พร้อมกันนั้นบางสำนักเรียนที่ทำการเรียนการสินไม่เต็มที่ ก็ได้นำนักเรียนชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕ ไปฝากเรียนด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะอบรมครั้งใหญ่ ฯ

...............

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ลิงก์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

© Copyright 2015, โรงเรียนบาลีส่วนกลางคณะสงฆ์ ภาค 7 | Powered by CMNiceSolutions.